Nov 022015
 

En av Pavlovs hundar

By Rklawton (English Wikipedia, see below) GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons


Jag vet att många lärare lägger ett hästjobb på att skriva utförliga och välformulerade omdömen i dessa tider och det har jag den största respekt för. Jag vet också att det i många fall klipps och klistras med ett mindre antal standardformuleringar vilket kanske inte ger elever och föräldrar så mycket men ändå kostar läraren mycket tid. Som den administrativa bördan på oss lärare är stor finns det skäl att fråga sig om det inte går att komma runt dessa omdömen på ett enklare sätt. Vi har på vår skola beslutat att man faktiskt kan göra på ett enklare sätt men det förfarandet har inte spritt sig i någon större utsträckning varför jag vill sammanfatta tankegångarna här.

Det börjar med hur man redovisar resulten löpande under kursen. Om man å ena sidan redovisar att en uppgift har bedömts till ett visst betyg ger man inte så mycket vägledning om hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven. Den respons som följer med uppgiften är till viss del summativ och viss del formativ. Den formativ effekten är relativt svag om eleven inte får göra om samma uppgift utan måste ta med sig råden till nästa uppgift. Det är svårt för eleverna att översätta omdömen på en uppgift till en förståelse för hur hen ligger till i förhållande till kunskapskraven. Därför bör man i detta fall ge eleven ett omdöme som sammanfattar hur eleven har presterat hittills på de olika bedömningstillfällena, vad eleven behöver arbeta med och hur det ska gå till. Härvid behöver omdöemena dessutom vara tydligt och utförligt skrivna enär man under ett utvecklingssamtal inte hinner lägga mer än några minuter per kurs. Dessutom ska ju mentorn kunna diskutera en kurs i ett ämne hen kanske inte undervisar i vilket gör att utvecklingssamtalen hamnar på en summarisk nuvå.

Om man å andra sidan arbetar formativt under ett arbetsområde så börjar eleverna förstå de kunskapskrav som bedömningen skett mot. När gjorda uppgifter bokförs i betygsnivåer på förmågor finns en tydligare koppling till kunskapskraven och hur eleven ligger till i kursen. När dettta är gjort tillför det inget att sammanfatta hur eleven ligger till i ett omdöme inför utvecklingssamtalet. Informationen finns ju redan där. Man kan säga att det nerlagda arbetet under terminens gång betalar sig inför utvecklingssamtalen.

Men att hinna redovisa kunskapsutvecklingen under en halv hösttermin är också svårt. I mina klasser ser det ut så här i år: Eleverna i ettan som inte kan kunskapskraven och bedömningsformerna så bra har i teknik 1 bara fått omdömen inom en del av kunskapskraven motsvarande förmåga 1. De har fått visa flera exempel på denna förmåga och de har haft möjlighet att förbättra sina arbeten löpande utifrån respons på arbetena under lektionstid och i skoladministrationsprogrammet Progress. I entreprenörskapen som också ligger i ettan har vi redovisat bedömning mot två förmågor.

Eleverna i tvåan läser Ma3C och har inte sett så mycket förmågeredovisning i tidigare bedömning men eftersom de gjort nationella prov i matematik är de ändå införstådda med hur förmågebedömning fungerar. Nytt för dem är att det prov vi haft revdovisas uppdelat på vilka av förmågorna som visats tydligt på provet. Genom att vi hunnit med ett prov och ett flertal tester eller inlämningsuppgifter har eleverna kunna samla på sig en relativt heltäckande bedömning. Som vanligt har de visat begrepp- och procedur- och problemlösningsförmågorna ett flertal gånger men det är många elever som ännu inte hunnit visa någon eller några av de andra fyra övriga förmågorna. Eleverna har helt klart vaknat till och börjar efterfråga möjligheter att visa de förmågor de behöver lyfta för att de ska nå det slutbetyg de vill. Eftersom det är nästa tre kvarts läsår kvar bådar det gott för fortsättningen.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)